محاسبه حداقل حقوق با احتساب یک فرزند

حقوق روزانه  :   1.393.250 حقوق ماهیانه :      43.190.750  =   31 × 1.393.250 ناخالص حقوق:   43.190.750 + 6.500.000 + 8.500.000 + 4.179.750 =62.370.500 معافیت ماده 137 مالیات حقوق 7% سهم بیمه 4.073.352 = 7%  ×  58.190.750  2/7 بیمه سهم کارگر 1.163.815  =   2/7  ×  4.073.325 طبق بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ تاریخ 1383/11/07 سازمان امور […]