تفاوت چک و سفته

تفاوت چک و سفته پول های کاغدی که بوجود آمدند یک سری عیوبی داشتند همچون دشواری حمل و نقل،خطر سرقت و فقدان پول،وقت گیر بودن شمارش آن،فرسوده شدن اسکناس،مدت پذیر نبودن آن در حالی که اشخاص برای معاملات نسیه شان نیاز به یک سندی داشتند که در عین شباهت به پول امکان ایجاد تعهد به […]