اطلاعات مربوط به سرجمع بستانکاری بیش از آستانه معین [ ۱.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ] حساب های بانکی متصل به ابزار پرداخت های بانکی ( pos – درگاه پرداخت اینترنتی ) برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۳۹۹، خود را مشمول دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم دانسته اند، در دسترس ادارات کل امور مالیاتی قرار گرفته است.

ادارات امور مالیاتی ذیربط با رعایت موازین قانونی و دستورالعمل های صادره [ از جمله بند ۶ دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی صاحبان مشاغل ] اطلاعات مذکور را برداشت، بررسی و با بهره برداری از آنها اقدامات مقتضی را معمول دارند.

لازم به ذکر است اطلاعات مذکور مربوط به سرجمع گردش طی سال ۱۳۹۹ حساب های متصل به ابزار پرداخت های بانکی مودیان مذکور بوده و به همین دلیل حصول اطمینان از تسری مبالغ مزبور به فروش/ درآمد خدمات واحد کسبی مودی، مستلزم رعایت موازین قانونی و دستورالعمل های مرتبط با رسیدگی به اطلاعات حساب های بانکی مودیان خواهد بود و نباید بدون انجام بررسی های لازم و رعایت دستورالعمل های صادره، مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.


دکتر ملیحه ایرجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *