نرخ مالیات بر ارزش افزوده: 6%                                                

نرخ عوارض بر ارزش افزوده: 3%

ثبت ارزش افزوده شامل دو بخش میشود:

1-در زمان خرید کالا: علاوه بر پرداخت بهای کالای خریداری شده، مبلغ حاصل ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای آن کالا نیز  به فروشنده ، پرداخت می شود. (مبالغی که بابت مالیات بر ارزش افزوده خرید پرداخت کرده ایم جزء مطالبات ما از سازمان امور مالیاتی محسوب می شود.)

2-درزمان فروش کالا : علاوه بر دریافت بهای کالای فروخته شده، مبلغ حاصل ضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای آن کالا نیز از خریدار ، دریافت می شود. (مبالغی که بابت مالیات بر ارزش افزوده فروش دریافت کرده ایم جزء بدهی های ما به سازمان امور مالیاتی محسوب می شود).

در پایان هرفصل جمع مبالغ خرید و فروش در اظهارنامه ارزش افزوده اعلام شده و در صورتی که مقدار خرید بیشتر از فروش فصل باشد مابه التفاوت به عنوان اعتبار مالیاتی قابل استرداد و یا انتقال به فصل بعد خواهد بود و در صورتی که جمع فروش بیشتر از خرید باشد مبلغ مابه التفاوت در نرخ مالیات بر ارزش افزوده ضرب شده و حاصلضرب به عنوان بدهی مالیاتی باید به اداره امور مالیاتی پرداخت گردد. .

مثال:

الف:خریدکالا مشمول مالیات برارزش افزوده به مبلغ60.000.000 ریال

خرید                                                                                                       60.000.000

سایرحساب دریافتنی/ارزش افزوده دریافتنی/مالیات برارزش افزوده دریافتنی                  3.600.000

   (3.600.000=  6%×60.000.000)            

سایرحساب دریافتنی /ارزش افزوده دریافتنی /عوارض برارزش افزوده دریافتنی              1.800.000

(1.800.000=  3%×60.000.000)

    حساب پرداختنی تجاری               65.400.000

    (65.400.000= 9%+60.000.000)                            

ب: فروش کالا مشمول مالیات برارزش افزوده به مبلغ 70.000.000ریال

حساب دریافتنی تجاری                 76.300.000

(76.300.000= 9%+70.000.000)                          

                  درآمدعملیاتی/ فروش                                                                                   70.000.000

سایرحساب پرداختنی /ارزش افزوده پرداختنی/مالیات برارزش افزوده پرداختنی                 4.200.000

( 4.200.000  = 6%×70.000.000 )     

سایرحساب پرداختنی/ارزش افزوده پرداختنی /عوارض برارزش افزوده پرداختنی                   2.100.000

( 2.100.000= 3%×70.00.000 )

درصورتی که فعالیت شرکت به این دوعملیات خلاصه شود:

تهاتر مبلغ مالیات برارزش افزوده فروش وخرید:

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی =(مالیات بر ارزش افزوده خرید) – (مالیات بر ارزش افزوده فروش)

600.000= 3.600.000 –4.200.000

تهاترعوارض برارزش افزوده فروش وخرید:

عوارض بر ارزش افزوده پرداختنی =(عوارض بر ارزش افزوده خرید) – (عوارض بر ارزش افزوده فروش)

300.000=1.800.000-2.100.000

جمع بدهی مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت  900.000 بوده و باید پس از ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر پرداخت گردد.

نکته:درصورتی که در تهاتر پایان دوره مبلغ خرید بیشتر از فروش باشد یعنی خرید طی دوره بیشتر از فروش بوده و مبالغ پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده به فروشندگان کالا بیشتر از مبالغ مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده از خریداران بوده است که مبلغ مابه التفاوت پس از ارسال اظهارنامه قابل استرداد و یا انتقال به فصل بعد به عنوان اعتبار مالیاتی خواهد بود.

ثبت تهاتر پایان هرفصل

سایرحساب پرداختنی /ارزش افزوده پرداختنی/مالیات برارزش افزوده پرداختنی                            4.200.000

سایرحساب پرداختنی/ارزش افزوده پرداختنی /عوارض برارزش افزوده پرداختنی                           2.100.000

            سایرحساب دریافتنی /ارزش افزوده دریافتنی /مالیات برارزش افزوده دریافتنی                          3.600.000

سایرحساب دریافتنی /ارزش افزوده دریافتنی /عوارض برارزش افزوده دریافتنی                         1.800.000

سایر حساب های پرداختنی/ اداره دارایی / واحد ارزش افزوده                            900.000

ثبت واریزمالیات درمهلت مقرر – 15 روز پس از اتمام هر فصل

سایر حساب های پرداختنی/ اداره دارایی / واحد ارزش افزوده                            900.000

                   موجودی نقد و بانک / بانک / بانک…                                        900.000


تهیه و تنظیم : ناهید حری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *