مرخصی استحقاقی

روزهایی درماه که شاغل می توانددرمحل کارحضورنداشته باشد بدون آن که ازحقوق وسایرمزایای وی کسرشود مرخصی استحقاقی گویند.

به موجب قانون کار،مرخصی استحقاقی سالانه کارگران درکارگاه ههای

کمتراز10 نفر                21روز

10نفروبالای 10نفر          26روز

مشاغل سخت وزیان آور    30روز(حتی الامکان دردو نوبت ودرپایان هر6 ماه)می باشد.

کارگر9روزازاین مرخصی سالانه خودرا می تواندذخیره کند ویاپول آن رادرانتهای سال ازکارفرما دریافت کندومابقی مرخصی استفاده نشده سوخت می شودمرخصی استحقاقی به نسبت ایام کارانجام شده می باشدبه طورمثال شخصی که 6ماه کارکرده باشد13 روزمرخصی استحقاقی دارد.

مرخصی استعلاجی

هرگاه فردشاغل بیمارشودوبیماری مانع ازانجام خدمت او شودمی تواندازمرخصی استعلاجی استفاده کند نحوه ومدت حقوق ومزایابرحسب زمان مرخصی متفاوت است.

کمتراز3روزمرخصی استعلاجی : باتاییدپزشک معتمد،قابل قبول بوده وحقوق و مزایا توسط کارفرماپرداخت خواهد شد.

3روزوبیش از3 روزمرخصی استعلاجی : با تایید پزشک معتمدسازمان تامین اجتماعی وارسال اسنادومدارک پزشکی وفرم حادثه به اداره کاروسازمان تامین اجتماعی قابل قبول بوده وحقوق فردپس ازپایان دوره استعلاجی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهدشد.

مرخصی ساعتی

مرخصی ساعتی بخشی ازمرخصی استحقاقی بوده وازمیزان آن کسرمیشودوفرد برای برخی از کارهای روزانه خود استفاده میکندودر کارگاه ها وشرکت ها متفاوت است.

مرخصی خاص

مرخصی ازدواج ومرخصی فوت درقانون کار

کلیه کارگران درصورت ازدواج دائم،فوت همسر،فرزند،پدرومادرمی تواننداز3روزمرخصی باحقوق به عنوان مرخصی ازدواج یافوت استفاده کنند.این مرخصی قابل انتقال به بعدنمی باشد.

مرخصی حج درقانون کار

هرکارگرحق داردبه منظورانجام حج واجب درتمام مدت کارخود،یک باروبه مدت یک ماه به مرخصی برود.کارگرمی توانداز30روزمرخصی استحقاقی،درصورتی که 30روزمرخصی ذخیره شده داشته باشداستفاده کندودر صورتی که مرخصی طلب نداشته باشدازمرخصی حج بدون حقوق استفاده کند.

مرخصی زایمان

مرخصی زایمان برای زنان باردارشاغل 9ماه است که حقوق این ایام توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود، باتوجه به اینکه مرخصی زایمان،بخشی ازسابقه کارفرد شاغل است به این مدت عیدی تعلق میگیرد.همسران زنان شاغل ازدو هفته مرخصی باحقوق ،بدون کسرازمرخصی استحقاقی بهره مندمی شوند.

مرخصی پاس شیر

 طبق قانون کارگر زن، مجازاست برای مدت 2سال،روزانه به مدت یک ساعت ازمرخصی ساعتی به منظورشیردهی به نوزاداستفاده کند،این ساعت میتواندابتدا یا انتهای ساعت کاری باشد.

مرخصی بدون حقوق

این نوع تعطیلی کاری درقانون برای اموری مثل سفرهای طولانی،گرفتاری های خانوادگی پیش بینی شده والبته باموافقت کتبی کارفرماهمراه باشدوشاغل می تواند تادوسال ازاین تعطیلی کاری استفاده نمایدوتا دوسال درصورت نیازوموافقت کارفرما قابل تمدیداست.

گردآوری: ناهید حری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *