محاسبه حقوق و دستمزد در سال 1400

با توجه به افزایش حقوق و دستمزد در سال 1400 به بررسی یک مثال در خصوص شخصی که در تاریخ 1397/06/01 استخدام شده است می پردازیم و حقوق وی را تا تاریخ 1400/05/31 را محاسبه می کنیم .به استناد قانون کار وی تا پایان یک سال از شروع کار مستحق دریافت حداقل حقوق مصوب می […]