حقوق و مزایای سال 1400

با اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش مزد ۳۹ درصدی برای سال ۱۴۰۰ تصویب شد. باتوجه به اینکه حداقل دستمزد یا حقوق پایه دو میلیون و ششصد هزار تومان و دریافتی هر کارگر حدود ۴ میلیون تومان خواهد بود و سایر سطوح مزدی ۲۶ درصد افزایش به رقم ثابت روزانه ۸۲،۷۸۵ ریال رسید […]