ارقام فوق العاده اضافه کاری، شب کاری و جمعه کاری

دکتر ملیحه ایـــرجی ۱.‌نرخ مزد هر ساعت کار عادی برای حداقل دستمزد ها : 86.877 ریال۲. نرخ هر ساعت فوق العاده اضافه کاری برای حداقل دستمزد ها : 121.628 ریال۳. نرخ هر ساعت فوق العاده شب کاری برای حداقل دستمزد ها : 30.407 ریال۴. نرخ هر ساعت فوق العاده جمعه کاری برای حداقل دستمزد ها […]