جاری شرکا

جاری شرکا حسابی است که صرفا جهت ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی بین شرکا و سهامداران با شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. حساب جاری شرکا یک حساب با ماهیت بستانکار و بدهکار می‌باشد.بدین معنی که با توجه به مانده ابتدای سال زیر مجموعه حساب کل  سایر حساب‌های دریافتنی و یا زیر مجموعه حساب کل سایر […]