حقوق کارگر در صورت استعفا دادن

•کارگر در چه صورتی می تواند استعفا بدهد؟ استعفا دادن ، حق کارگر است . یکی از راه های پایان پیدا کردن قرارداد کار، استعفای کارگر است و کارگر حق دارد در هرزمانی بین قرارداد استعفا بدهد. اگر کارگری در زمانی که قراردادش معتبر هست استعفا دهد این کار اسمش ترک کار نخواهد بود و […]