در چه صورت مستاجر تکلیف کسر و پرداخت مالیات اجاره را دارد؟

https://www.aparat.com/v/vckbE/%D8%AF%D8%B1_%DA%86%D9%87_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81_%DA%A9%D8%B3%D8%B1_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87 برای دیدن ویدیو های آموزشی بیشتر دکتر ملیحه ایرجی به کانال آپارات خانم دکتر مراجعه کنید.

خدمات مالی و مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی مجموعه براساس آخرین تغییرات قوانین مالیاتی ،آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و در راستای کاهش مبالغ پرداختی بنگاه های اقتصادی به سازمان های ذینفع ارائه می گردد .