خدمات مالی و مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی مجموعه براساس آخرین تغییرات قوانین مالیاتی ،آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و در راستای کاهش مبالغ پرداختی بنگاه های اقتصادی به سازمان های ذینفع ارائه می گردد .