معرفی تیم ورتا حساب اسپادانا

دکتر ملیحه ایرجی

مدیر عامل و موسس ورتا حساب

علی اکبر عسگری مدیر داخلی و کارشناس ارشد حسابداری
شهرزاد شهریاری کارشناس حسابداری و حسابرسی
فاطمه رجایی کارشناس حسابداری و تولید محتوا
معصومه گگونانی کارشناس حسابداری و فناوری
نگار هائی کارشناس حسابداری